Cuộc hẹn

Xin vui lòng liên hệ với vị trí nơi bạn đặt hoặc đã cố gắng để đặt cuộc hẹn của bạn. Cho các cuộc hẹn đã đặt, vị trí có thể đã công bố số điện thoại của họ mà bạn có thể xem chi tiết về cuộc hẹn của bạn.

Vấn đề kỹ thuật

Đối với tất cả các vấn đề không liên quan đến một cuộc hẹn hoặc tình hình thuế cá nhân của bạn, gửi email cho chúng tôi và một thời gian ngắn mô tả lỗi bạn có kinh nghiệm và những gì bạn đang cố gắng để làm gì khi sự cố xảy ra. Vấn đề có thể bao gồm:

  • Vấn đề đăng ký
  • Cuộc hẹn đây lỗi
  • Không nhận được thông báo
  • Tình nguyện viên - hãy tương ứng với vị trí bạn tình nguyện viên hoặc yêu cầu tình nguyện lần đầu tiên.
  • Điều phối viên trang web - hỗ trợ chung


support@freetaxhelp.us